ردیفویژگیواحدمقدار در 100 گرمرنگ
1انرژیکیلو کالری86-
2قندگرم1.9سبز
3چربیگرم1سبز
4نمکگرم2.8قرمز
5اسید های چرب ترانسگرم0سبز